REGELVERK OCH TILLSYN

CIRCLE CAPITAL STÅR UNDER FINANSINSPEKTIONS TILLSYNS OCH HAR FÖLJANDE TILLSTÅND

VÅRA TILLSTÅND

  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  • Mottagande och vidarebefordran av order avseende ett eller flera finansiella instrument
  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • Försäkringsdistribution

TILLSTÅNDEN KAN KONTROLLERAS HOS FINANSINSPEKTIONEN

Webb: www.fi.se

Telefon: 08-408 980 00

E-post: finansinspektionen@fi.se

ORGANISATION

STYRELSE

STYRELSEORDFÖRANDE
FÖDD 1968

Anders Bruzelius

Anders har sedan 1994 arbetat inom bank och finans med erfarenheter från bland annat Carnegie, Handelsbanken och Swedbank. Anders har djup kunskap inom analys, placeringsprodukter, ledarskap samt kommunikation. Anders har för närvarande flera styrelseuppdrag och är även styrelseordförande för First North noterade bolaget Northbaze Group AB. Anders är civilekonom från Lunds Universitet.
STYRELSELEDAMOT OCH vVD
FÖDD 1970

Per Andersson

Per är grundare och delägare i Circle Capital och har sedan 1988 arbetat inom bank, försäkring och värdepappersrörelser. Per besitter på djup kunskap inom försäkring och kapitalförvaltning och har arbetat som senior finansiell rådgivare under många år bland annat på Skandia och Handelsbanken. Per var även delägare och vVD och operativ chef på värdepappersbolaget Global Invest under 12 år. På Circle Capital arbetar Per som just vVD och operativ chef. Per är licensierad av både Swedsec och Insuresec.
STYRELSELEDAMOT OCH VD
FÖDD 1974

Josef Marin

Josef är grundare och delägare i Circle Capital och har sedan 2000 arbetat inom bank och finans i ledande roller från bland annat SEB, HQ Bank, och Carnegie. Josef har lång erfarenhet av kapitalförvaltning och dess regulatoriska krav. Josef har en bred kompetens inom produktutveckling och handel inom olika tillgångsklasser med erfarenhet av investeringskommittéer och allokeringsutskott. Josef läste magisterprogrammet Internationell Ekonomi vid Lunds Universitet och är licensierad av Swedsec. På Circle Capital är Josef VD.

ESG OCH HÅLLBARA INVESTERINGAR

I vår vision ingår inte bara att hjälpa våra kunder att fatta väl genomtänkta ekonomiska beslut utan också att ansvara för en hållbar utveckling. Vi anser därför att vi har lyckats först när vi har skapat ett mervärde för våra kunder som inte försämrar för samhället idag och för framtida generationer.

Den största påverkan vi kan göra är att se till att våra kunders kapital investeras på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling. På så sätt kan vi bidra med målen i Parisavtalen, EUs ”Green Deal” och FNs agenda 2030 och globala mål.

När vi väljer förvaltare av våra kunders kapital är vi därför väldigt noggranna med att förvaltarna arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling. För oss är det viktigt att förvaltarna arbetar aktivt på ett väl integrerat sätt med hållbarhet hela tiden och inte bara vid ett investeringsbeslut. Vi vill därför att de förvaltare vi väljer arbetar med löpande kontroller och uppföljning, ett aktivt ägande och påverkande via t ex kontinuerliga hållbarhetsmöten men även via bolagsstämmor och valberedningar.

Är du som kund intresserad att veta mer om ESG och hållbara investeringar, tveka inte att kontakta din personliga rådgivare.

För mer information om hur vi arbetar med hållbarhet, se vår policy för integrering av hållbarhetsrisker. POLICY HÅLLBARHETSRISKER

FNs Agenda 2030 och Globala Mål

VIKTIG INFORMATION

NEDAN FINNS NÅGRA AV CIRCLE CAPITALS POLICYS, RIKTLINJER OCH ANDRA VIKTIGA DOKUMENT

KLICKA FÖR ATT LÄSA ELLER LADDA HEM DOKUMENTEN

ANSVARSFÖRSÄKRING

CIRCLE CAPITAL HAR EN ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR BÅDE FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION OCH VÄRDEPAPPERSRÖRELSE HOS IF

Kunden får rikta krav på ersättning för skada hos IF i den mån kunden ej fått ersättning av Circle Capital. Krav på ersättning måste framställas till IF inom skälig tid efter det att skada inträffat. Den högsta ersättning som kan betalas ut för värdepappersrörelse är SEK 10 miljoner per skada och högst SEK 20 miljoner under ett år. För försäkringsdistribution är motsvarande belopp EUR 1 300 380 per skada och EUR 2 600 760 under ett år.

KLAGOMÅLSHANTERING

CIRCLE CAPITAL ARBETAR MÅLMEDVETET MED ATT HA BRANSCHENS NÖJDASTE KUNDER

Om du som kund av någon anledning inte skulle vara nöjd med den tjänst som vi levererat ska du i första hand vända dig till din rådgivare.

I händelse av att rådgivaren inte kan erbjuda en tillfredställande lösning kan du skriftligen vända dig till CIrcle Capitals klagomålsansvarig Wesslau Söderqvist Advokatbyrå

Bifoga kopior på eventuell dokumentation i ärendet. Circel Capital förbinder sig att behandla alla inkomna klagomål snabbt, omsorgsfullt och på ett effektivt sätt.

Klagomålsansvarig skall så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar, skriftligen meddela kunden hur ärendets har bedömts. Om kundens klagomål inte kan tillmötesgås ska kunden ha rätt att få en motivering till detta.

Om kunden anser att ett skriftligt klagomål ej resulterat i en tillfredställande rättelse från Circle Capital kan kunden vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), alternativt begära prövning av ärendet i allmän domstol. Kunden kan också erhålla vägledning från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket samt den kommunala konsumentvägledningen.

CIrcle Capitals klagomålsansvarig:

Wesslau Söderqvist Advokatbyrå
Att: Johan Grenefalk
Kungsgatan 36, Box 7836
103 98 Stockholm, Sverige
E-post: johan.grenefalk@wsa.se

DATASKYDD/GDPR/COOKIES

INTEGRITETSSKYDDSPOLICY – TRYGG HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Circle Capital AB värnar om din personliga integritet och dina personuppgifter vi är därför noga med att skydda dina enskilda rättigheter genom att vi ser till att alltid behandla dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet.

Circle Capital har därför tagit fram en integritetsskyddspolicy i enlighet med GDPR/Dataskyddsförordningen. Ta gärna del av den via länken DATASKYDD/GDPR

Om du har några frågor eller funderingar kring integritet och dataskydd vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på: dataskyddsombud@circlecapital.se

ARBETA HOS OSS

Circle Capital – följ med oss på vår resa! 

Circle Capital söker seniora finansiella rådgivare med SwedSec och/eller InsureSec över hela landet. Circle Capital är idag ett entreprenörsdrivet värdepappersbolag med ambitioner att växa.

Circle Capital har inga egna produkter men däremot egna tillstånd, vilket ger dig som rådgivare en utmärkt möjlighet att arbeta med en bred finansiell rådgivning.

Nyfiken? Tveka inte att kontakta oss!

Josef Marin VD
070-629 61 85
Josef.Marin@circlecapital.se

Per Andersson vVD
070-570 55 61
Per.Andersson@circlecapital.se